(Kiến Thức) - Điện thoại, ô tô, giấy... là những phát minh vĩ đại nhất lịch sử. Nhờ những sáng chế để đời của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu... mà cuộc sống của con người đã có sự thay đổi tích cực. Đặc biệt, nhiều phát minh được sử dụng đến ngày nay.