Nghe từng lời chia sẻ cảm thấy khâm phục tinh thần thép của các anh khi luôn sẵn đương đầu với những ngọn lửa và bao nguy hiểm chỉ để bảo vệ mạng sống của người dân.. Thật sự cảm phục các anh, những chiến sĩ PCCC!