Con đường gian nan trở thành học sĩ Quốc Tử Giám của người thầy Hàn Dũ
Hàn Dũ (768-824), tự là Thoái Chi, là người vùng Hà Dương và là văn học gia tên tuổi. Ông từng làm quan dưới đời nhà Đường và cũng là người đề xướng cuộc “vận động cổ văn”, mở ra một văn phong mới có ảnh hưởng lớn đến văn chương sau này.

Đại Kỷ Nguyên