Phát triển nông nghiệp gắn với giáo dục tại Singapore
Phát triển nông nghiệp gắn với giáo dục là cách Chính phủ Singapore đang hướng tới nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn thực phẩm nhập khẩu.

Báo mới