Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel trong tình trạng trực chiến