Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3 được tổ chức vào ngày 9/2/2018 như sau:

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 267.051.900 cổ phần

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 267.051.900 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần

Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 336

Trong đó: Tổ chức: 2 Cá nhân: 334

Tổng khối lượng đăng ký mua: 7.507.400 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 331

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 7.451.400 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 2.500.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 34.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 24.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 34.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 24.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 24.802 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 331

Trong đó: Tổ chức: 2 Cá nhân: 329

Tổng số lượng cổ phần bán được: 7.451.400 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 3.396.700 cổ phần

Tổng trị giá cổ phần bán được: 184.810.100.000 đồng

Thùy Linh/BNEWS/HSX