Bí mật sau những chiếc ấn cổ
Trong hàng nghìn năm, những chiếc ấn đã được sử dụng để xác định xác thực và quyền lực. Qua nhiều thế kỷ, các vương công quý tộc và dân thường trên toàn thế giới đã dựa vào những chiếc ấn trong mọi giao dịch chính thức.

Kiến thức