Ảnh: Tổ chức Đức Quốc xã thành lập công khai giữa nước Mỹ
Lực lượng phát xít Đức Quốc xã từng hình thành rầm rộ và công khai trên lãnh thổ Mỹ, với đường lối bài Do Thái quyết liệt.

Kiến thức