Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Sơn Hà
Năm 2017, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nhờ phát triển kinh tế bước đầu đúng hướng, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) áp dụng mô hình chăn nuôi, trồng trọt trên đất gò đồi và sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu lớn đã cho năng suất, sản lượng tăng gấp hai lần so với những năm trước. Đề án góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.

Báo mới