Phát triển hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ trong toàn ngành Tài chính
Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020 đã đi được gần nửa chặng đường và được các bộ, ngành, Chính phủ, cộng đồng DN ghi nhận, đánh giá cao.

Báo mới