(Sức khỏe) - Hàng năm, sấm sét cướp đi sinh mạng hàng nghìn người trên thế giới. Vì vậy, chúng ta cần trang bị kiến thức về sấm sét để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình.

Chai Dô