(Kiến Thức) - Lịch sử ghi nhận không ít phát minh khó tin được con người sáng chế nhằm thay đổi cuộc sống của con người theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, một số sáng chế này không được người dùng đón nhận và sử dụng rộng rãi.