Sững sờ vì tờ hóa đơn lạ trong túi quần chồng
Không ngờ, có một tờ hóa đơn khám bệnh được gấp nhỏ lại rơi ra. Tôi nhặt lên xem và sững sờ.

Afamily