Họp nhiều, vì sao?
Nhiều lãnh đạo từ cấp sở - ngành đến phường - xã một tuần có khi cả 6 ngày đều họp, thậm chí mỗi ngày dự 3-4 cuộc họp

Người Lao Động