Đi vào đường BRT ô tô, xe máy tông nhau bốc cháy ngùn ngụt
Ô tô, xe máy đi vào đường xe buýt nhanh BRT tông nhau kéo dê hàng 100m bốc cháy ngùn ngụt.

Công an nhân dân