Bộ TN&MT ban hành bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 5167 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất

Việt Báo