Sáng 5/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN.

Tại hội nghị nhiều ý kiến đánh giá cao vai trò của thông tin, thống kê KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt thông tin, thống kê KH&CN đã thực sự trở thành nguồn lực quan trọng không thể thiếu được trong một xã hội thông tin.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu khai mạc hội nghị.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh cho biết, việc đưa thông tin KH&CN thực sự trở thành hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia là một trong những nhiệm vụ then chốt trong Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BKHCN ngày 9/1/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Thời gian qua Bộ KH&CN luôn quan tâm phát triển công tác thông tin, thống kê KH&CN, quản lý thông tin về nhiệm vụ KH&CN sao cho hiệu quả cao nhất, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu thông tin về nghiên cứu và phát triển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua việc công khai và minh bạch trong thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia cho biết, một trong các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thư viện, và thống kê KH&CN; đầu tư hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất cho tổ chức thông tin, thống kê KH&CN; phát triển tiềm lực thông tin KH&CN; tham gia tích cực các hợp phần được phân công và phân cấp trong việc xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN…

Ánh Tuyết