Cùng đến với những pha cân team của Gấu Bố Volibear.

Cùng đến với những pha cân team của Gấu Bố Volibear.

Đại Phong