Hai người đàn ông lâu ngày gặp nhau ôn lại kỷ niệm cũ không ngờ vẫn còn thù dai từ ngày xưa đến giờ.