Hẳn là con sư tử đực đã làm điều gì có lỗi lắm nên mới bị cả đám sư tử cái xúm vào trừng trị như thế này.

Bầy sư tử cái nổi giận, xúm vào nhổ lông sư tử đực