Đây chắc chắn là mộn học duy nhất thời học sinh cho dù biết trước đề thi những vẫn cứ trượt như thường.