Đến nay, Akiko Obata đã có 8.083 món đồ ăn giả. Cô bắt đầu việc sưu tập từ 10 năm trước