Trong 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành được Quốc hội phê việc chuẩn bổ nhiệm, có 2 vị Bộ trưởng trẻ nhất (dưới 50 tuổi). Dân Việt giới thiệu chân dung 2 tân Bộ trưởng này.