Shipper đang đi giao hàng thì bất ngờ có kẻ gian nhảy hàng rào ra cướp luôn giỏ hàng phía sau xe.