Không có tiếng súng, không có mũi tên ngọn giáo, thợ săn chỉ thả một con chim đại bàng vàng đi săn và nhận về một cái kết không tưởng.