Chim hải âu sà xuống định tấn công vịt con nhưng đã bị vịt mẹ đánh cho một trận tơi bời.