Hanna Joe thường xuyên quyên góp những mô hình dụng cụ thủy canh cho các gia đình nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về canh tác đô thị bền vững.