Nga giảm giờ làm 4 ngày/tuần để tăng năng suất lao động

Tăng năng suất lao động, giảm giờ làm, nhiều người Nga không muốn tuần làm việc 4 ngày.

Báo đất Việt