Visa, MasterCard thất thế trước ứng dụng thanh toán điện tử

Các công ty thẻ tín dụng như Visa, MasterCard đang thất thế trước ứng dụng thanh toán điện tử khi người châu Á tiến tới không sử dụng tiền mặt.

ICTNews