(Kiến Thức) - Trong sự nghiệp đấu tranh của mình, Mahatma Gandhi thường nhịn ăn lâu ngày, dùng biện pháp tuyệt thực như một vũ khí chính trị. Theo thống kê, ông đã thực hiện 17 cuộc tuyệt thực, trong đó nhiều cuộc gây tiếng vang lớn, đạt được những mục đích chính trị quan trọng.