(Kiến Thức) - Được quý nhân giúp đỡ khi gặp hoạn nạn là mong muốn của tất cả mọi người. Sau đây là những vị trí nốt ruồi thường mang lại lộc quý nhân.