Đằng sau những phương pháp đo đạc phức tạp, còn có một lý do khác ít ai ngờ tới.