Thành phố rực rỡ tên vàng

Thành phố không chỉ là văn minh, hiện đại, năng động mà còn là nhân ái, nghĩa tình. Thời chiến tranh "Thành đồng Tổ quốc", thời hòa bình "Thành phố rực rỡ tên vàng"

Người Lao Động