Viễn cảnh giáo dục mới: Đẩy mạnh giáo dục “cá nhân hóa”, tránh dạy kiểu "đồng phục"

Mỗi học sinh có một năng lực khác nhau vậy làm thế nào để giáo viên nhận ra năng lực khác nhau của đứa trẻ hay chúng ta chỉ thực hiện dạy một bài giống hệt nhau, dạy kiểu “đồng phục” cho tất cả học sinh? Giáo viên không sáng tạo thì làm sao dạy học sinh sáng tạo được.

InfoNet