Cùng chỉ một sự vật nhưng tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ có những cách diễn đạt khác nhau.