Ở Kerala, miền nam Ấn Độ tồn tại một môn võ cổ xưa được cho là khai sinh ra Thiếu Lâm Kung fu và jiu-jitsu.

Ở Kerala, miền nam Ấn Độ tồn tại một môn võ cổ xưa được cho là khai sinh ra Thiếu Lâm Kung fu và jiu-jitsu.