Đa phần người giàu có thường khó tu?

Lý do này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi tu hành Phật Pháp, chúng ta buộc phải đi theo con đường ly dục, tức là lìa bỏ dần những sự hưởng thụ vật chất. Trong khi đó người giàu có, thì họ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để hưởng thụ những cái ngon của trần thế.

Dân Việt