SHB đề xuất bán vốn SHB Finance cho đối tác ngoại

Sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài sẽ giúp SHBFC tận dụng được kinh nghiệm triển khai, năng lực quản trị, hệ thống kênh phân phối hiện đại.

Đời Sống Pháp Luật