Những thay đổi về môi trường xóa sổ các loài cá sấu, kangaroo, sư tử có túi, gấu túi mũi trần kích thước đồ sộ, khỏi khu vực ngày nay là bang Queensland.

Những thay đổi về môi trường xóa sổ các loài cá sấu, kangaroo, sư tử có túi, gấu túi mũi trần kích thước đồ sộ, khỏi khu vực ngày nay là bang Queensland.