Mặc dù chỉ bé bằng nửa chim công, nhưng gà trống sẵn sàng tấn công kẻ lạ mặt. Điều này có thể chứng minh một điều, đối với gà trống, kích thước của đối thủ chưa bao giờ là vấn đề.