Mức lương của Chủ tịch Quốc hội theo quy định được tính như thế nào?

Hệ số lương Chủ tịch Quốc hội

Theo Điều 72 Hiến pháp 2013, Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh đạo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội.

Lương của Chủ tịch Quốc hội được Ủy ban thường vụ quốc hội phê chuẩn theo "Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước" ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, hệ số lương của chức danh Chủ tịch Quốc hội là 12,5.

luong-chu-tich-quoc-hoi.jpgMức lương Chủ tịch Quốc hội

Tại Nghị quyết 86/2019/QH14, Quốc hội đã "chốt" tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid - 19 đến tình hình kinh tế, xã hội nên Bộ Chính trị cũng đưa ra giải pháp trước mắt chưa điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2020 tại Kết luận số 77-KL/TW.

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã chính thức đồng ý chưa điều chỉnh tăng lương cơ sở cho công chức từ 1/7/2020 tại Nghị quyết số 122 về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Mức lương cơ sở hiện nay vẫn là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Lương Chủ tịch Quốc hội = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng = 1.490.000 đồng x 12,5 = 18.625.000 đồng.

Lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước còn phụ thuộc vào Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định (Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể).