Sớm ban hành Thông tư quy định trình tự thủ tục hồ sơ xử lý nợ

Quá trình khoanh nợ, xóa nợ thuế phải được thực hiện theo đúng quy trình, nguyên tắc, chuẩn mực với sự tham gia đầy đủ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cả người dân.

An ninh tiền tệ