Quyền và trách nhiệm của người sử dụng


24h.com.vn cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên APP 24h.com.vn (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: `©2015 Copyright by 24h.com.vn Corp.`

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng 24h.com.vn và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên 24h.com.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên APP 24h.com.vn với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên APP 24h.com.vn hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên APP 24h.com.vn này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên APP 24h.com.vn.


ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại. 24h.com.vn luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung APP 24h.com.vn. Nếu có một phần nào đó của APP 24h.com.vn này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của 24h.com.vn.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa 24h.com.vn và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên APP 24h.com.vn. 24h.com.vn có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật phiên bản APP. Bạn nên thường xuyên truy cập APP 24h.com.vn để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Not found