Giai đoạn Tam Quốc tồn tại một kẻ tiểu nhân vô sỉ, từng phản Lưu Chương theo Lưu Bị, sau đó phản Lưu theo Tào và cuối cùng lại phản Ngụy về Thục.

Vào thời Tam Quốc loạn thế, sự trung nghĩa luôn là được coi là thứ quan trọng nhất đối với một bậc anh hùng. Tuy nhiên giai đoạn này vẫn tồn tại một kẻ tiểu nhân vô sỉ, từng phản Lưu Chương theo Lưu Bị, sau đó phản Lưu theo Tào và cuối cùng lại phản Ngụy về Thục. Nói đến đây chắc hẳn nhiều người hâm mộ Tam Quốc đã nhận ra người đó chính là Mạnh Đạt.

Vào giai đoạn đầu của thời kỳ Tam Quốc, Mạnh Đạt và Pháp Chính vẫn còn cùng nhau phục sự cho Lưu Chương. Lưu Chương đối đãi với Mạnh Đạt không tệ, thậm chí còn phong làm tướng quân. Thế nhưng khi Lưu Chương mời Lưu Bị nhập Xuyên, đã phái Mạnh Đạt và Pháp Chính đi nghênh đón, thật không ngờ Mạnh Đạt nhìn thấy khí thế anh dũng của Lưu Bị, nên đã quay lưng đi theo quân chủ nhà Thục Hán.

Mạnh Đạt giúp Lưu Bị trấn thủ Giang Lăng, công chiếm thành Phòng Lăng và Thượng Dung. Tuy nhiên Lưu Bị vẫn luôn không yên tâm về Mạnh Đạt, nên đã để Lưu Phong đến hợp quân với Mạnh Đạt.

Mạnh Đạt đối với Lưu Phong có phần đố kỵ, vốn lập được nhiều chiến công, nhưng lại phải chia sẻ với người con của Lưu Bị, không được một mình tiếp quản Thượng Dung, trong lòng sinh ra bất mãn.

Cái chết của Quan Vũ sau này có phần trách nhiệm không nhỏ của Mạnh Đạt. Khi Quan Vũ bị bao vậy ở Tương Dương, đã nhờ Lưu Phong và Mạnh Đạt xuất binh chi viện. Tuy nhiên Mạnh Đạt đã khuyên Lưu Phong không nên cứu Quan Vũ. Lưu Phong nghe theo, án binh bất động, kết quả Quan Vụ bị quân Đông Ngô bắt sống và giết chết.

Mạnh Đạt sợ vì chuyện này mà bị giáng tội, đồng thời vốn đã bất hòa với Lưu Phong, nên đã dẫn quân đầu hàng Tào Ngụy, còn Lưu Phong thì bị xử chém theo quân lệnh.

Mạnh Đạt nhập Ngụy rất được Tào Phi trọng dụng. Tào Phi đem Phòng Lăng, 3 quận Tây Thành và Thượng Dung hợp lại thành 1, giao cho Mạnh Đạt trấn thủ. Đúng ra Mạnh Đạt phải rất cảm kích ân sủng của Tào Phi, thế nhưng sau khi Tào Phi qua đời, Mạnh Đạt không thể địch lại Gia Cát Lượng, nên lại muốn bỏ Ngụy để quay lại Thục.

Tuy nhiên Mạnh Đạt đã thất bại vì hành sự bất cẩn và sự quay lưng của Thân Đam, Thân Nghi và Gia Cát Lượng, để rồi mất mạng trong tay Tư Mã Ý.