Trung ương thảo luận về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo

TPO - Trong ngày làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ thảo luận về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiền Phong