Xây dựng môi trường du lịch không thuốc lá tại các nước ASEAN

Hầu hết 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động xây dựng môi trường không thuốc lá.

Vov