Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo với thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Sức khỏe Tiền Phong

Căn cứ Quyết định số 2728/2018/QĐ-BYT ngày 03/5/2018 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-ATTP ngày 22/11/2019 của Cục An toàn thực phẩm về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm của sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cục ATTP vừa ban hành Quyết định số 1081/QĐ-ATTP ngày 28/11/2019 về việc Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Cổ phần Quốc tế Dreamt Life Việt Nam, địa chỉ tại TT 10-11 khu ĐTM Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Số Công bố phù hợp quy định ATTP

 

Ngày cấp

1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An phế Hydra

01239/2018/ATTP-XNQC

3894/2018/ĐKSP

25/10/2018

2

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày An Linh

00780/2019/ATTP-XNQC

6736/2018/ ĐKSP

10/05/2019

3

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày curcumi nano

00550/2019/ATTP-XNQC

6738/2018/ ĐKSP

02/4/2019

4

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dung dịch Dạ dày An Linh

00551/2019/ATTP-XNQC

6737/2018/ ĐKSP

02/4/2019

5

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xoan NH

00901/2018/ATTP-XNQC

3891/2018/ ĐKSP

27/8/2018