Đại bàng đầu trắng thường ăn thịt chim nhỏ hơn nhưng khi tìm thấy 1 con diều hâu mới sinh bị bỏ rơi, chúng đem về tổ và chăm sóc như con.

Video: Hãi hùng đại bàng khổng lồ thả dê núi rơi tự do xuống vách núi

Video: Đại bàng xé xác rắn cạp nia biển

(theo The Mind Circle)