Biểu diễn xe đạp tưởng đơn giản nhưng không hề giống như chúng ta vẫn tưởng tượng.