Virus gây dịch Covid – 19 đã 'tiến hóa' thành 2 nhóm khác hẳn nhau

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương, khi phân tích các virus trên bệnh phẩm từ các bệnh nhân, kết quả cho thấy, virus gây bệnh đã tách thành 2 nhóm khác hẳn nhau.

Tiền Phong